Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση"

Το ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την εις βάθος κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση Κλινικών Μελετών.

Διδάσκει:

Α) Τις γενικές αρχές των Κλινικών Μελετών: φάσεις, επιλογή δείγματος για την κάθε φάση, αρχές τυχαιοποίησης και αποφυγής σφαλμάτων,

Β) Την μεθοδολογία της έρευνας: αρχές στατιστικής έρευνας και εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες, κριτική και εκτίμηση αποτελεσμάτων δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και συστηματικών ανασκοπήσεων, σχεδιασμός Κλινικών Μελετών, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, ανάλυση και δημοσίευση αποτελεσμάτων

Γ) Ορθή κλινική πρακτική και κανονισμοί ρυθμιστικών αρχών: κανόνες, επιτροπές δεοντολογίας και δικαιώματα ασθενών, οργάνωση και εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Το ΠΜΣ οδηγεί: Στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» (ΜΔΕ).

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται:

α) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων (90 ECTS) σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών

β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων

γ) Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και

δ) Η επιτυχής δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ