Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (15 ECTS)

Α1. Φάσεις Κλινικών Μελετών

Α2. Επιλογή Δείγματος για κάθε Φάση Κλινικών Μελετών

Α3. Αρχές Τυχαιοποίησης και Αποφυγής Σφαλμάτων

Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (15 ECTS)

Β1. Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής

Β2. Επιτροπές Δεοντολογίας και Δικαιώματα Ασθενών

Β3. Οργάνωση και Εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας Ι (15 ECTS)

Γ1. Αρχές Στατιστικής Έρευνας και Εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες

Γ2. Κριτική και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και Συστηματικών Ανασκοπήσεων

Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (15 ECTS)

Δ1. Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών: από την Ιδέα στην Υλοποίηση

Δ2. Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις

Δ3. Ανάλυση και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε’ Κύκλος: Πρακτική εξάσκηση - Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Ε1. Πρακτική άσκηση (20 ECTS)

Ε2. Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 15.00-19.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.