Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Περιεχόμενο και σκοπός της ΜΔΕ. Η εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχει την ευκαιρία στο ΜΦ να αποδείξει ότι έχει αναπτύξει τη δεξιότητα να συνθέτει και να αξιοποιεί τη γνώση που αποκτήθηκε στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών του ΠΜΣ. Η ΜΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις, κριτική αντίληψη, συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. Η εκπόνηση της εργασίας είναι ατομική.

Διαδικασία επιλογής και έγκρισης θέματος της ΜΔΕ. Το θέμα της ΜΔΕ είναι επιλογή του φοιτητή και η διαδικασία επιλογής συμβαίνει κατά το Β’ εξάμηνο. Σε περίπτωση δυσκολίας του φοιτητή να επιλέξει ένα θέμα για τη ΜΔΕ, τότε αυτό μπορεί να προταθεί από διδάσκοντα του ΠΜΣ. Η εργασία επιβλέπεται από αποκλειστικά έναν επιβλέποντα. Επιβλέπων της ΜΔΕ μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ, Α’ Β’ και Γ’ Βαθμίδας και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο τίτλος της ΜΔΕ υποβάλλεται εγγράφως στην Γραμματεία της Σχολής και κατά την έγκριση ορίζεται η τριμελής εξεταστική επιτροπή.

Χρόνος εκπόνησης ΜΔΕ. Η ΜΔΕ εκπονείται κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου και μπορεί να εκπονείται και με την συνεργασία άλλων φορέων εκτός Ιατρικής Σχολής, εφ’ όσον την ευθύνη της επίβλεψης έχει διδάσκων-μέλος ΔΕΠ της Σχολής. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της ΜΔΕ στο παραπάνω χρονικό διάστημα, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ενημερώσει τη Συντονιστική Επιτροπή έτσι ώστε εκείνη να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση των σπουδών.

Προδιαγραφές της ΜΔΕ. Η ΜΔΕ απαρτίζεται από 8 τμήματα: Περίληψη, Εισαγωγή, Σκοπός, Δεδομένα και Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα, Αναφορές. Επίσης, μπορούν να προστεθούν παραρτήματα. Η ΜΔΕ μπορεί να γραφτεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή η ορθή, νοηματική διατύπωση της ΜΔΕ. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής έχει δυσκολία να καταλαβαίνει νοήματα της ΜΔΕ, λόγω ανεπαρκούς γλωσσικής διατύπωσης, μπορεί να βαθμολογήσει με χαμηλότερο βαθμό την ΜΔΕ.

Το μέγεθος χαρτιού πρέπει να είναι Α4. Κατά προτίμηση το κείμενο των ΜΔΕ να είναι τυπωμένο και στις δύο όψεις σελίδας ανακυκλωμένου χαρτιού. Όλες οι ΜΔΕ πρέπει να έχουν εξώφυλλο. Το προτεινόμενο μέγεθος εργασίας είναι 30-50 σελίδες (εξαιρεμένου του Πίνακα Περιεχομένων, των παραρτημάτων, των υποσημειώσεων και των αναφορών).

Η ΜΔΕ πρέπει να  τυπωθεί σε 3 αντίτυπα, και σε 1 αντίτυπο ηλεκτρονικής μορφής. Έκαστο μέλος της τριμελούς επιτροπής της ΜΔΕ πρέπει να λάβει από ένα αντίγραφο της εργασίας. Ένα αντίτυπο υποβάλλεται στον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια προς έγκριση και υπογραφή και εφ όσον εγκριθεί και υπογραφτεί από αυτόν/ην και  μαζί με μονοσέλιδη αξιολόγηση από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, όπου σχολιάζεται η επιστημονική της σημασία και ποιότητα, τότε μόνον η ΜΔΕ θεωρείται ολοκληρωμένη. Τα υπόλοιπα δύο αντίτυπα δίδονται στον/στην πρόεδρο και στο μέλος της τριμελούς επιτροπής της ΜΔΕ. Το ηλεκτρονικό αντίτυπο (CD) παραδίδεται, μαζί με την μονοσέλιδη αξιολόγηση του/της επιβλέποντος/ουσας, στη Γραμματεία του ΠΜΣ και πρέπει να περιλαμβάνει: α) την ΜΔΕ και β) την παρουσίαση της σε μορφή PowerPoint.

Η τελική παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι προφορική (δημόσια) ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Μετά την παρουσίαση, έγκριση και βαθμολόγηση της ΜΔΕ, κατατίθεται  ηλεκτρονικά η ΜΔΕ στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ. 

Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΦ συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

Οι ΜΔΕ είναι πρωτότυπες. Για κάθε χρήση βιβλιογραφίας, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, χαρτών, φωτογραφιών, ιστοσελίδων και κάθε άλλης μορφής υλικού, θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η πηγή. Όπου χρειάζεται θα υπάρχει πρόνοια έγκρισης για πνευματικά δικαιώματα. Δε θα υποβάλλονται ΜΔΕ που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Αν παρόλα αυτά ο/η ΜΦ υποβάλλει ΜΔΕ και γίνει αντιληπτό από τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αντιγραφή ή αντιακαδημαϊκή χρήση πηγών τότε η ΜΔΕ μπορεί να μηδενιστεί και ο/η ΜΦ μπορεί να αποβληθεί από το ΠΜΣ. Τα πνευματικά δικαιώματα της ΜΔΕ ανήκουν εξίσου στο/στη ΜΦ και στην Ιατρική χολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τις περιπτώσεις όπου η ΜΔΕ καταλήγει σε εμπορεύσιμο προϊόν ή τεχνογνωσία, αποφασίζει η ΓΣΕΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε όλες τις μελλοντικές παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις της ΜΔΕ, οι ΜΦ οφείλουν να αναφέρουν ευκρινώς την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.