Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα την γνώση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμοσμένη γνώση επί των Κλινικών Μελετών.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των αποφοίτων και αποτελεί βασικό παράγοντα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Μια τέτοια γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον αποκτάται με την απασχόληση του φοιτητή σε νοσοκομεία, κλινικές, εταιρίες ή σε άλλους φορείς όπου διεξάγονται Κλινικές Μελέτες.

Το ΠΜΣ αναζητά και βρίσκει τον φορέα όπου ο ΜΦ θα κάνει την πρακτική του. Ο ΜΦ με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί με τον φορέα για εκπόνηση πρακτικής άσκησης. Ο ΜΦ υποβάλλει στην Γραμματεία του ΠΜΣ αίτηση για έγκριση Πρακτικής Άσκησης και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις εγκρίνεται η Πρακτική Άσκηση.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου και εφόσον ο ΜΦ έχει επιτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων των Α’ και Β’ εξαμήνων. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της ΜΔΕ στο παραπάνω χρονικό διάστημα, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ενημερώσει τη Συντονιστική Επιτροπή έτσι ώστε εκείνη να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση των σπουδών.